Nápověda

Česká verze - Czech version (English version below)

Vítejte v nápovědě. Zde se dozvíte, jak postupovat na našem webu.

1. Registrace

Pro registraci je potřeba vyplnit registrační formulář. K němu se dostanete stiskem položky "Registrace" v bloku pro přihlášení, který je umístěn vpravo.
Položky povinné pro registraci jsou označeny symbolem "*". Nepovinná pole jsou pouze doplňková, a vyplňte je pouze v případě, že chcete, aby se vám automaticky vyplňovali ve vašich inzerátech či reklamách.

2. Přihlášení

Pro přihlášení využijte přihlašovací blok pro přihlášení, který je umístěn vpravo.
Přihlášení je jednoduché a vyžaduje pouze zadat jméno a heslo již registrovaného uživatele a stisk tlačítka "Přihlásit se".

3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapoměli své heslo, použijte volbu "Zapomenuté heslo". Tu naleznete
v bloku pro přihlášení vpravo.
Je třeba vyplnit email, který jste použili při registraci a na tento vám bude zaslán link pro jednorázové přihlášení. Po použití linku si prosím nastavte ihned nové heslo.

4. Publikování inzerátu

Pro pulikování inzerátu či reklamy na našem webu je třeba být registrován a přihlášen.

Pro samotné přidání inzerátu využijte menu uživatele volbu "Přidat inzerát". Toto menu po přihlášení nahradí vpravo blok pro přihlášení uživatele.

Pro zadání inzerátu, je nutné vyplnit povinná pole! Tyto jsou označena symbolem "*". Ostatní pole vyplňte dle vlastní úvahy. U pole cena, je vždy vyžadován pouze číselný formát v Kč! Pro Topování inzerátu pak můžete využít odkaz u daného onzerátu nebo kliknout na "Moje inzeráty" , a u daného inzerátu kliknout na "Topovat" . Platbu ve výši 40,- kč (Topování na 8dnů) nebo 79,- Kč (Topování na 16 dnů), proveďte dle instrukcí pomocí SMS.

5. Publikování reklamy

Pro pulikování inzerátu či reklamy na našem webu je třeba být registrován a přihlášen.

Pro samotné přidání reklamy využijte menu uživatele volbu "Přidat reklamu". Toto menu po přihlášení nahradí vpravo blok pro přihlášení uživatele.

Pro zadání reklamy, je nutné vyplnit povinná pole! Tyto jsou označena symbolem "*". Ostatní pole vyplňte dle vlastní úvahy. Pro dokončení publikování reklamy, je třeba přejít do menu a kliknout na "Moje reklamy" , a u dané reklamy kliknout na "Platba" provést platbu ve výši 99,- kč dle instrukcí pomocí SMS. Vaše reklama bude pro ostatní viditelná až proběhne platba. Stejným způsobem probíhá Topování (zvýraznění reklamy) pro uvedení na první pozici po dobu 30ti dnů od provedení platby ve výši 99,- Kč.

6. Správa inzerátů

Pro správu inzerátů na našem webu je třeba být registrován a přihlášen.

Všechny možnosti editace či mazání inzerátů je možné nalést na více místech, nejsnadně se ke všem však dostanete využijteli menu uživatele volbu "Moje inzeráty". Toto menu po přihlášení nahradí vpravo blok pro přihlášení uživatele.
Vaše možnosti jsou:

Zobrazit - zobrazí detail vašeho inzerátu
Upravit - vstup do editace vašeho inzerátu
Smazat - odstranění vašeho inzerátu
Topovat - zobrazí instrukce pro topování vašeho inzerátu

7. Správa reklam

Pro správu reklam na našem webu je třeba být registrován a přihlášen.

Všechny možnosti editace či mazání reklam je možné nalést využijteli menu uživatele volbu "Moje reklamy". Toto menu po přihlášení nahradí vpravo blok pro přihlášení uživatele.
Vaše možnosti jsou:

Zobrazit - zobrazí detail vaší reklamy
Upravit - vstup do editace vaší reklamy
Smazat - odstranění vaší reklamy
Platba - zobrazí instrukce pro platbu vaší reklamy

 

Anglická verze - English version

Welcome to the online help. Here's how to proceed on our site.

1st Registration

To register you need fill out a registration form. To get him to touch the item "Registration" in the login block, which is located on the right.
Items required for registration are marked with "*". Optional fields are only complementary and fill it only if you want to make you automatically fill in your advertisements or commercials.

2nd Login

To login use the login block for logging, which is located on the right.
Registration is easy and only requires a username and password are already a registered user and press "Login".

3rd Forgotten Password

If you forgot your password, use the "Forgot Password". Here you will find
in the block to sign on the right.
You need to fill the email you used to register and this will be sent a link to a single login. After using the line, please set a new password immediately.

4th Publish Ad

For pulikování advertisement or advertising on our site you must be registered and logged on.

The authority to use the menu to add AD users choose "Add an advertisement. This menu will replace the sign on the right block for user login.

To enter an ad, you must fill out the required fields! These are marked with "*". Other fields fill in its sole discretion. The price field is always required only to numeric format in CZK! To top ad then you can use the link at the onzerátu or click on the "My Ads", and the ad click on the "Top". Payment of EUR 40, - CZK (Top 8 days on), or 79, - CZK (Top to 16 days), according to the instructions via SMS.

5th Publishing Ads

For pulikování advertisement or advertising on our site you must be registered and logged on.

The authority to use the menu, add an ad by the "Add your ad. This menu will replace the sign on the right block for user login.

To enter the ad, you must fill out the required fields! These are marked with "*". Other fields fill in its sole discretion. To complete the publishing of advertising, you need to go into the menu and click on "My Ads", and the ad click on the "Payment" to make a payment of 99, - CZK instructions via SMS. Your ad will be visible to others will pay. In the same way is Topování (emphasis ad) to be placed in the first position for 30 days from the payment of 99, - CZK.

6th Manage ads

To manage the advertisements on our website, you must be registered and logged on.

All possibilities of editing or deleting of ads can be polished in several places, nejsnadně to all you can get by využijteli menu option "My Ads". This menu will replace the sign on the right block for user login.
Your options are:

View - displays the details of your advertisement
Edit - Edit your entry to the AD
Delete - remove your ad
Topovat - see instructions for your ad topování

7th Manage Ads

To manage your ads on our site you must be registered and logged on.

All possibilities of editing or deleting your ads can be polished by využijteli menu option "My Ads". This menu will replace the sign on the right block for user login.
Your options are:

View - displays the details of your ad
Edit - Edit your entry to ad
Delete - delete your ad
Payment - see payment instructions for your ad